Avize amplasament

Obținere avize de amplasament

Avizele de amplasament se eliberează în conformitate cu Ordinul comun nr. 47/1203/509/2003, emis de MEC, MTCT, MAI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611/29.08.2003.

Pentru obținerea avizului de amplasament, beneficiarul / solicitantul va transmite la adresa de e-mail l`[i{dzHe\6%vDUqF$QoyL9#Nt]#[NWEd]W`_JB%q^|Pb/p7UmA}4Ad sau va depune la sediul DEPOGAZ sau la punctele de lucru din teritoriu (vezi mai jos lista punctelor de contact) o documentaţie compusă din:

1. Cerere scrisă adresată DEPOGAZ, cu datele de identificare ale beneficiarului, respectiv solicitantului și obiectul solicitării. Se va preciza adresa de corespondență, în cazul în care aceasta este diferită de adresa beneficiarului / solicitantului menționată în cerere;
2. Memoriu tehnic privind lucrarea avută în vedere, cu precizarea că, în cazul executării unor puțuri de apă, este necesar să se precizeze în memoriu și adâncimea la care se forează aceste puțuri de apă;
3. Certificatul de urbanism (copie);
4. Plan de încadrare în zonă, scara 1:25000 sau 1:10000 (în dublu exemplar);
5. Plan de situație, scara 1:500 sau 1:1000 (sau altă scară convenabilă), care să cuprindă amplasarea construcțiilor în perimetrul propus precum și drumurile de acces aferente, și care să conțină coordonatele STEREO70 ale terenului și lucrării de construcție (în dublu exemplar);
NOTĂ: Planul de situație trebuie să fie întocmit de un topograf autorizat, să fie vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară și să conțină coordonatele de identificare ale amplasamentului în proiecție STEREO 70. De asemenea, documentația topografică se va depune și pe suport magnetic în format compatibil cu sistemele informatice de gestiune de tip GIS (DWG sau DXF).
6. Copii după actele de proprietate asupra terenului;
7. În cazul în care solicitantul nu este și beneficiarul construcției / lucrării, se va anexa documentației și împuternicirea din partea beneficiarului.

În conformitate cu Hotărârea nr. 8 din 30.05.2024 a Consiliului de Administrație al DEPOGAZ, începând cu data de 01.06.2024 tarifele pentru emiterea avizului de amplasament vor fi următoarele:

 • Tarif emitere aviz cu deplasare la obiectiv (inclusiv TVA):
  - persoane juridice: 3700 lei;
  - persoane fizice: 3600 lei.
 • Tarif emitere aviz fără deplasare la obiectiv (inclusiv TVA):
  - persoane juridice: 500 lei;
  - persoane fizice: 300 lei.

După depunerea documentației în conformitate cu cerințele, solicitantul va primi o notificare care va conține numărul de înregistrare al documentației transmise și prin care este rugat să își exprime acordul pentru:

 • tariful care trebuie achitat;
 • data estimată pentru emiterea avizului;
 • modalitatea în care dorește să-i fie transmis avizul (la sediile teritoriale DEPOGAZ / prin curier).

După primirea notificării, solicitantul trebuie să o retransmită semnată la adresa de e-mail l`[i{dzHe\6%vDUqF$QoyL9#Nt]#[NWEd]W`_JB%q^|Pb/p7UmA}4Ad, urmând ca, în maxim 2 zile lucrătoare, DEPOGAZ să transmită solicitantului o copie după factura emisă.

Factura trebuie achitată în termen de 5 zile de la data primirii, iar Ordinul de Plată se va transmite la adresa de e-mail l`[i{dzHe\6%vDUqF$QoyL9#Nt]#[NWEd]W`_JB%q^|Pb/p7UmA}4Ad, cu mențiunea ”Ordin de plata”.

Avizele vor fi emise în termen de maxim 15 sau 30 zile lucrătoare de la data efectuării plății, în funcție de gradul de complexitate, și vor fi expediate, conform opțiunii exprimate în notificare, împreună cu un exemplar din documentație și factura în original (pentru persoanele fizice).

În funcție de alegerea dumneavoastră, avizele se pot ridica și de la sediile teritoariale DEPOGAZ, de luni până vineri, în intervalul orar 8:00 - 16:00.

Dacă autorizaţia de construire nu s-a eliberat în perioada de valabilitate a avizului, beneficiarul are obligaţia de a obţine un nou aviz, respectând aceeaşi procedură ca la obținerea avizului inițial.

Descarcă formular persoane juridice Descarcă formular persoane fizice

Lista punctelor de contact
Depozit Județ Zone de interes (comune, orașe, municipii) Punct de contact
Bălăceanca IF Glina, Cernica Punct de lucru Bălăceanca
sat Bălăceanca, comuna Cernica, IF
Bilciurești DB Răcari Secția Înmagazinare Sud
sat Săbiești, Răcari, DB
Butimanu, Bilciurești, Cojasca
Ghercești DJ Craiova Atelier de Înmagazinare Craiova
str. Traian Lalescu, nr. 29, Craiova, DJ
Cârcea, Ghercești, Mischii, Pielești, Șimnicu de Sus
Sărmășel CJ Cămărașu Atelier de Înmagazinare Transilvania
str. Lungă,  Sărmașu, MS
MS Sărmașu
Urziceni IL Urziceni Punct de lucru Urziceni
șos. Urziceni–Albești, km. 5, IL
Bărbulești

Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL
str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 184, Ploiești, Prahova

0374‑403520 (Serviciul Tehnic)

Documentele necesare obținerii avizului de amplasament se transmit la următoarea adresă de e-mail:

l`[i{dzHe\6%vDUqF$QoyL9#Nt]#[NWEd]W`_JB%q^|Pb/p7UmA}4Ad

Harta cu distanțele și zonele de siguranță

În conformitate cu prevederile art. 190 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru protecția obiectivelor / sistemelor din sectorul gazelor naturale se interzice terților:

a) să realizeze construcții de orice fel în zona de siguranță a obiectivelor de gaze naturale; în cazul în care, în mod excepțional, este necesar ca pe terenul pe care sunt amplasate acestea să se execute o construcție, solicitantul va suporta toate cheltuielile aferente modificărilor necesare, cu respectarea tuturor prevederilor referitoare la proiectarea și execuția lucrărilor în sectorul gazelor naturale și sub condiția cedării în patrimoniul operatorului a bunului rezultat;
b) să efectueze săpături sau lucrări de orice fel în zona de protecție a obiectivelor de gaze naturale fără avizul prealabil al operatorului de sistem;
c) să depoziteze materiale pe căile de acces și în zona de protecție a obiectivelor de gaze naturale;
d) să intervină în orice mod asupra conductelor, echipamentelor și instalațiilor de gaze naturale.

Pe harta de mai jos, se pot vizualiza atât zonele de siguranță ale obiectivelor noastre cât și clădiri, drumuri sau alte elemente care vă pot ajuta, în faza premergătoare obținerii certificatului de urbanism, să determinați dacă este necesar un aviz din partea DEPOGAZ.

Zona marcată cu culoare roșie, definită de legislație ca fiind “distanța de siguranță”, este o zonă în care nu poate fi construită nici un fel de clădire care adăpostește persoane (locuințe, spații de birouri etc.).
Zona marcată cu culoare albastră, definită de legislație ca fiind “zona de siguranță”, este zona în care este obligatorie obținerea avizului din partea 
DEPOGAZ.

În cazul în care veți constata că emitentul certificatului de urbanism nu vă solicită obținerea avizului din partea DEPOGAZ, vă rugăm să-l atenționați să consulte harta de mai jos.

Pentru orice neclarități sau pentru a obține informații cu privire la alte aspecte legale, vă rugăm să contactați telefonic Serviciul Tehnic al DEPOGAZ (vezi zona verde din lista punctelor de contact).

Vizualizați harta într-o fereastră mare