Avize amplasament

Obținere avize de amplasament

Avizele de amplasament se eliberează în conformitate cu Ordinul comun nr. 47/1203/509/2003, emis de MEC, MTCT, MAI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611/29.08.2003.

Pentru obținerea avizului de amplasament, beneficiarul / solicitantul va depune la sediul DEPOGAZ sau la punctele de lucru din teritoriu (vezi lista aici) o documentaţie compusă din:

1. Cerere scrisă adresată DEPOGAZ, cu datele de identificare ale beneficiarului, respectiv solicitantului și obiectul solicitării. Se va preciza adresa de corespondență, în cazul în care aceasta este diferită de adresa beneficiarului / solicitantului menționată în cerere;
2. Memoriu tehnic privind lucrarea avută în vedere;
3. Certificatul de urbanism (copie);
4. Plan de încadrare în zonă, scara 1:25000 sau 1:10000 (în dublu exemplar);
5. Plan de situație, scara 1:500 sau 1:1000 (sau altă scară convenabilă), care să cuprindă amplasarea construcțiilor în perimetrul propus precum și drumurile de acces aferente, și care să conțină coordonatele STEREO70 ale terenului și lucrării de construcție (
în dublu exemplar);
6. Copii după actele de proprietate asupra terenului;
7. În cazul în care solicitantul nu este și beneficiarul construcției / lucrării, se va anexa documentației și împuternicirea din partea beneficiarului.

Avizul va fi emis în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data înregistrării documentației și va fi expediat la adresa de corespondență, împreună cu un exemplar din documentație, prin intermediul poștei. Avizul se poate ridica și de la sediul DEPOGAZ sau, la cererea scrisă a beneficiarului / solicitantului, se poate transmite prin intermediul unei societăți de curierat rapid.

Dacă autorizaţia de construire nu s-a eliberat în perioada de valabilitate a avizului, beneficiarul are obligaţia de a obţine un nou aviz, respectând aceeaşi procedură ca la obținerea avizului inițial.

Descarcă cerere tip

 

Harta cu distanțele și zonele de siguranță

În conformitate cu prevederile art. 190 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru protecția obiectivelor / sistemelor din sectorul gazelor naturale se interzice terților:

a) să realizeze construcții de orice fel în zona de siguranță a obiectivelor de gaze naturale; în cazul în care, în mod excepțional, este necesar ca pe terenul pe care sunt amplasate acestea să se execute o construcție, solicitantul va suporta toate cheltuielile aferente modificărilor necesare, cu respectarea tuturor prevederilor referitoare la proiectarea și execuția lucrărilor în sectorul gazelor naturale și sub condiția cedării în patrimoniul operatorului a bunului rezultat;
b) să efectueze săpături sau lucrări de orice fel în zona de protecție a obiectivelor de gaze naturale fără avizul prealabil al operatorului de sistem;
c) să depoziteze materiale pe căile de acces și în zona de protecție a obiectivelor de gaze naturale;
d) să intervină în orice mod asupra conductelor, echipamentelor și instalațiilor de gaze naturale.

Pe harta de mai jos, se pot vizualiza atât zonele de siguranță ale obiectivelor noastre cât și clădiri, drumuri sau alte elemente care vă pot ajuta, în faza premergătoare obținerii certificatului de urbanism, să determinați dacă este necesar un aviz din partea DEPOGAZ.

Zona marcată cu culoare roșie, definită de legislație ca fiind “distanța de siguranță”, este o zonă în care nu poate fi construită nici un fel de clădire care adăpostește persoane (locuințe, spații de birouri etc.).
Zona marcată cu culoare albastră, definită de legislație ca fiind “zona de siguranță”, este zona în care este obligatorie obținerea avizului din partea 
DEPOGAZ.

În cazul în care veți constata că emitentul certificatului de urbanism nu vă solicită obținerea avizului din partea DEPOGAZ, vă rugăm să-l atenționați să consulte harta de mai jos.

Pentru orice neclarități sau pentru a obține informații cu privire la alte aspecte legale, vă rugăm să contactați telefonic Serviciul Tehnic al DEPOGAZ (vezi zona verde din lista de aici).

Vizualizați harta într-o fereastră mare