Legislație

Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea DEPOGAZ

a)    Legislație, organizare și funcționare

 • Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările si completările ulterioare
 • Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordonanța de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
 • Decizia Președintelui ANRE nr. 2588/30.12.2015 privind schimbarea titularului Licenței nr. 1942/2014 începând cu data de 01.04.2016
 • Decizia Președintelui ANRE nr. 446/23.03.2016 privind prorogarea termenului de intrare în vigoare a schimbării titularului Licenței nr. 1942/2014 până la 01.04.2017
 • Decizia Președintelui ANRE nr. 474/30.03.2017 privind prorogarea termenului de intrare în vigoare a schimbării titularului Licenței nr. 1942/2014 până la 01.04.2018

b)    Petrol și gaze

 • Legea Petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale
 • Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr. 2075/2004 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea Legii Petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordin ANRE nr. 62/2008 privind Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordin ANRE nr. 62/2013 pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei
 • Decizia Preşedintelui ANRGN nr. 824/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul reglementat la depozitele de inmagazinare subterana a gazelor naturale
 • Ordin ANRE nr. 20/2020 privind aprobarea Regulamentului de programare, funcționare și dispecerizare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale
 • Decizia Preşedintelui ANRGN nr. 480/2004 privind aprobarea Contractului-cadru de înmagazinare subterană a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordin ANRE nr. 34/2013 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul ANRE nr. 98/2015 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale și a condițiilor-cadru de valabilitate aferente autorizațiilor, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordin ANRE nr. 35/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale
 • Decizia ANRGN nr. 1220/2006 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de alimentare din amonte și de transport gaze naturale, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordinul ANRE nr. 16/2013 privind aprobarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordinul ANRE nr. 85/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiilor pentru soluţionarea disputelor/divergenţelor privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordinul ANRE nr. 35/2013 pentru aprobarea procedurilor privind soluţionarea/medierea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei
 • Ordinul ANRE nr. 63/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distribuţie sau de operatorii de înmagazinare a gazelor naturale
 • Ordinul ANRE nr. 109/2018 privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul ANRE nr. 38/2019 privind aprobarea Procedurii privind fundamentarea şi criteriile de aprobare a planurilor de investiţii ale operatorilor de transport şi de sistem, de distribuţie şi de înmagazinare a gazelor naturale, precum şi ai terminalelor GNL

c)    Legislaţia concurenţei

 • Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordin Consiliul Concurentei nr. 668 din 19 august 2011 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordin Consiliul Concurentei nr. 431/2017 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind concentrările economice
 • Ordin Consiliul Concurentei nr. 688/2010 pentru punerea in aplicare a Instructiunilor privind angajamentele in materia concentrarilor economice

d)    Legislaţia achiziţiilor publice

 • Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale
 • Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial / acordului-cadru din Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale

e)    Legislaţia protecţiei mediului

 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale
 • Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului
 • Hotărârea Guvernului. nr. 1.403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului. nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive

f)    Legislaţia muncii

 • Legea nr. 168 din 12 noiembrie 1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea dialogului social nr. 62/2011, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii
 • Hotărârea nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

g)    Legislația protecției muncii

 • Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
 • Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
 • Hotărârea Guvernului nr. 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la echipamentele cu ecran de vizualizare
 • Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerinţe minime pentru sănătate şi securitate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă
 • Hotărârea Guvernului nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare

h)    Legislaţie contabilitate

 • Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordin M.F.P. nr. 1802 /2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordin M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
 • Ordin M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile

i)    Fiscalitate

 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 /2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare

j)    Altele

 • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitații de soluționare a petițiilor
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare