Legislație

Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea DEPOGAZ

a)    Legislație, organizare și funcționare

 • Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările si completările ulterioare
 • Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordonanța de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
 • Decizia Președintelui ANRE nr. 2588/30.12.2015 privind schimbarea titularului Licenței nr. 1942/2014 începând cu data de 01.04.2016
 • Decizia Președintelui ANRE nr. 446/23.03.2016 privind prorogarea termenului de intrare în vigoare a schimbării titularului Licenței nr. 1942/2014 până la 01.04.2017
 • Decizia Președintelui ANRE nr. 474/30.03.2017 privind prorogarea termenului de intrare în vigoare a schimbării titularului Licenței nr. 1942/2014 până la 01.04.2018

b)    Petrol și gaze

 • Legea Petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale
 • Hotărârea Guvernului nr. 2075/2004 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea Legii Petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordin ANRE nr. 62/2008 privind Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordin ANRE nr. 62/2013 pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei aplicabil activității de control desfășurate de ANRE și a Regulamentului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei aplicabil activității de investigații desfășurate de ANRE, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordinul nr. 141/2021 privind aprobarea Regulamentului de programare și funcționare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale
 • Ordin ANRE nr. 199/2020 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale
 • Ordinul ANRE nr. 132/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale
 • Ordinul ANRE nr. 16/2013 privind aprobarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordinul ANRE nr. 85/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiilor pentru soluţionarea disputelor/divergenţelor privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordinul ANRE nr. 128/2020 pentru aprobarea Procedurii privind soluţionarea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei
 • Ordinul ANRE nr. 97/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea programului de conformitate și desemnarea agentului de conformitate de către operatorii de distribuție de energie electrică/gaze naturale și de către operatorii de înmagazinare a gazelor naturale care fac parte dintr-un operator economic integrat pe verticală și de modificare și completare a Condițiilor generale asociate licenței pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice, aprobate prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 73/2014, a Condițiilor-cadru de valabilitate a licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 84/2014, și a Condițiilor-cadru de valabilitate asociate licenței pentru desfășurarea activității de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 109/2018
 • Ordinul ANRE nr. 109/2018 privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul ANRE nr. 38/2019 privind aprobarea Procedurii privind fundamentarea şi criteriile de aprobare a planurilor de investiţii ale operatorilor de transport şi de sistem, de distribuţie şi de înmagazinare a gazelor naturale, precum şi ai terminalelor GNL
 • Ordinul ANRE nr. 76/2022 privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de înmagazinare subterană a gazelor naturale

c)    Legislaţia concurenţei

 • Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul nr. 407/2019 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei
 • Ordin Consiliul Concurentei nr. 431/2017 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind concentrările economice
 • Ordin Consiliul Concurentei nr. 688/2010 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind angajamentele în materia concentrărilor economice

d)    Legislaţia achiziţiilor publice

 • Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale
 • Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial / acordului-cadru din Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale

e)    Legislaţia protecţiei mediului

 • OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale
 • Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare
 • OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor
 • Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase
 • Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare
 • OUG nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice
 • HG nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive
 • OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordinul MAPPM nr. 756 /1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului
 • SR 10009/2017 - Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant
 • HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României
 • Ordinul MMAP nr. 1150/ 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu
 • Ordinul MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu
 • Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare
 • Ordinul MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă
 • Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006
 • Ordinul MAP nr. 891/2019 privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare, retragere și suspendare temporară a autorizațiilor de gospodărire a apelor, precum și a Normativului de conținut al documentației tehnice supuse autorizării
 • Ordinul MAPM nr. 278/1997 pentru aprobarea Metodologiei cadru de elaborare a planurilor de prevenire si combatere a poluărilor accidentale la folosințele de apă potențial poluatoare

f)    Legislaţia muncii

 • Legea nr. 168 din 12 noiembrie 1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea dialogului social nr. 62/2011, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii
 • Hotărârea nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

g)    Legislația protecției muncii

 • Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
 • Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
 • Hotărârea Guvernului nr. 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la echipamentele cu ecran de vizualizare
 • Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerinţe minime pentru sănătate şi securitate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă
 • Hotărârea Guvernului nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare

h)    Legislaţie contabilitate

 • Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordin M.F.P. nr. 1802 /2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordin M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
 • Ordin M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile

i)    Fiscalitate

 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 /2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare

j)    Altele

 • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia